Fremtidens kompetanse

I en verden hvor arbeidsmarkedet og organisasjonene er i stadig og rask endring settes det nye krav til kompetanse hos ansatte og jobbsøkende.

Tekst: Geir Hammersmark og Ine Rossebø Knudsen

Verden ser veldig annerledes ut i dag enn det den gjorde for bare ett tiår siden. Det snakkes om endring, omstilling, paradigmeskifter og digitalisering. I et arbeidsmarked i endring, trengs det også nye ferdigheter og annerledes kompetanse. Dette var fokus da Agdering og Trainee Sør inviterte til seminaret ”Fremtidens organisasjon og fremtidens kompetanse” den 20. april.

 Teknologi og endring

– Alle selskaper i dag er et dataselskap, fortalte Glenn Menkin fra DNB i sitt foredrag på seminaret.
Også en tradisjonell næring som landbruket driver i dag sin virksomhet basert på innhenting og prosessering av data. Det finnes for eksempel teknologiløsninger som bidrar til optimal gjødsling og vanning av landbruksarealer.

IMG_0897Det å kunne bruke og forstå seg på teknologi står som det sterkeste kompetansebehovet for bedriftene videre. Digitaliseringen som samfunnet står ovenfor gjør at alle må heve sin digitale kompetanse.

DNB har et lederutviklingsprogram som heter Transform, hvor formålet er få frem ledere som forstår dette nye landskapet. Lederne må:
– Forstå hvordan DNBs konkurransekraft blir utfordret i en digitalisert og globalisert verden
– Forstå hvordan disse endringene gir utfordringer og muligheter for eget område
– Kunne gjennomføre endringer på en mer effektfull måte

Fremtidens ansatte må ha kompetanse innen innovasjon og nytenking, og i tillegg ha god forståelse for teknologiske løsninger.
DNB vil fortsatt ha behov for gode finansfolk, men også:
– IT arkitekter, analytikere og prosjektledere
– Tjeneste- og UX-designere
– Dataanalytikere
Og ikke minst vil det være behov for folk som klarer å koble forståelse for teknologi, kundebehov og forretning.

Ledelse og medarbeiderskap gjennom endring

Kirsti Jacob
Kirsti Jacob, HR-direktør i Agder Energi, snakket i sitt foredrag om hvordan godt medarbeiderskap skaper en god bedriftskultur i en bedrift i omstilling.

– Bedriftene trenger ledere som begeistrer, motiverer og som lar medarbeiderne prøve og feile. Lederne må også klare å kommunisere endringen, spesielt hvorfor den skjer, forklarte Jacob.

Beslutninger må også tas på et lavere nivå i bedriften, enn på ledernivå. Det hele handler om å ha evnen til å kunne jobbe i team.

 

Nye organisasjonsformer må utvikles

Teknologidirektør Per W. Torgersen fra Sørlandet Sykehus fortalte om globale teknologiske trender som vil få store konsekvenser for hvordan folk i fremtiden vil forholde seg til egen helse og til helsevesenet, og derved hvordan helsevesenet må innrette seg.

Versjon 2

Per W. Torgersen i midten, under gruppearbeid.

Utviklingen av sensorteknologi, ”Big Data” og ”Internet of Things” gjør det mulig for pasienter i stor grad å overvåke sin egen helse og kommunisere direkte med internasjonale helsedatabaser, kompetansesentre og tilbydere av helsetjenester.

– Det går i retning av et mer virtuelt helsevesen, og helsevesenet kommer i større grad hjem til folk. Det vil fortsatt være behov for sykehus i overskuelig fremtid, men nye organisasjons- og driftsmodeller må utvikles, fortalte Torgersen.

Torgersen var også klar i sitt foredrag på at det i fremtiden vil være et stadig større behov for å styrke samarbeidet med utdanningsinstitusjonene om læreplaner og kompetansebehov. Dette vil tjene både studenter og virksomheter.

Yrker vil forsvinne

Trainee Fredrik Sandve fra Trainee Sør er NTNU-utdannet innen kybernetikk, og han delte noen av sine betraktninger om hvordan fremtidens arbeidsliv vil bli.

– For det første vil fremtiden bli preget av at mennesker i stadig større grad må arbeide side ved side med roboter og teknologi. Roboter vil ta over mer montone og repetetive oppgaver, mens mennesker kan konsentrere seg om kreativitet, videreutvikling, omsorg og rådgivning, mente Sandve.

IMG_0936

Fredrik Sandve (i midten) lytter til hva som blir sagt under gruppearbeidet.

For det andre henviste Fredrik Sandve til en undersøkelse fra Business Insider i 2014, som viste at det er stor sannsynlighet for at endel av dagens vanlige jobber vil forsvinne. Yrker som med stor sannsynlighet vil forsvinne i løpet av noen år er telemarkedsførere, regnskapsførere og revisorer, samt eiendomsmeglere.

Også Fredrik understreket at fremtidens arbeidstakere må ha forståelse for hvordan man kan utnytte og bruke teknologi, samt arbeide i skjæringspunktet mellom teknologi, strategi og business.

IMG_0937

Samlingen ble avsluttet med refleksjoner omkring hva digitalisering og teknologiutvikling vil bety for egen virksomhet.