Tanker om veien videre

Agdering har ei sentral rolle i utviklinga av Agder som kompetanseregion. Kompetanse er en bærebjelke for et konkurransedyktig næringsliv og en effektiv og brukerorientert offentlig sektor. Dette vil bare bli enda tydeligere i årene som kommer.

Agdering har tre fokus i sin satsing i 2018 og 2019: (i) Erfaringsutveksling fra bedrift til bedrift, (ii) Faglige samtaler mellom konsulenter, bedrifter og offentlige aktører og (iii) Dialog og samskaping mellom forskerne på Universitetet i Agder (UiA) og samfunns- og næringslivet på Agder. Agdering er tilretteleggeren for disse møtene: En kompetansemegler med ett bein i hver av disse leirene.

I Agdering møtes ledere og fagfolk på tvers av bedrifter og bransjer for å drøfte felles utfordringer og for å lære av hverandre. Egne forum for toppledere, HR og økonomi har lang tradisjon i nettverket. Framover arbeides det med å få på plass forum innen digitalisering, prosjekt-organisering og kanskje kommune-relaterte emner. Høsten 2018 skal disse samlingene få en enda tydeligere plass i Agderings virksomhet.

Landsdelen har et sterkt konsulentmiljø med god kontakt med det lokale næringsliv og med offentlige aktører. Disse miljøene fungerer som et viktig bindeledd mellom forskning og praksis. Agdering håper at konsulentsjiktet vil medvirke som sentral bidragsyter i virksomheten framover. Den store og viktige kunnskapsprodusenten og -formidleren på Agder er Universitetet i Agder, med sine to campuser i Grimstad og Kristiansand. Det er en prioritert oppgave å utnytte universitetets ressurser i samhandling med næringsliv og offentlig sektor i landsdelen.

Kristiansand er selve motoren på Agder: Byen ligger sentralt i landsdelen, og det er her de fleste virksomhetene holder til. Samtidig ønsker Agdering å utvikle modeller for kompetanseutvikling også vest, øst og nord for Kristiansand. Vi er nå i direkte dialog med næringsselskap og kommuner for å få det til. Vi håper å se de første resultat av disse prosessene allerede til høsten.

I sum tilbyr Agdering merverdi – merverdi for den enkelte medlemsvirksomhet og merverdi for landsdelen som helhet. I et krevende konkurranseklima med stadig nye krav til effektivisering, omstilling og teknologisk tilpasning trengs alle gode krefter for å løfte landsdelen. Agdering er alene om å spisse sitt fokus mot praktisk, anvendt og behovsstyrt kompetanse for næringsliv og offentlig sektor. Vi legger vekt på kunnskap hos den enkelte ansatte og på kunnskap forankret i organisasjonen, men også på den kompetanse som oppstår i samhandling med andre organisasjoner. På denne måten er vi med og gjør Agder til et godt sted å bo, arbeide og investere, i dag så vel som i framtida.

Disse tankene bygger et innlegg jeg holdt i Agderings styre onsdag 20. juni 2018 og den påfølgende diskusjonen blant styrets medlemmer.

Av Torbjørn Bjorvatn, daglig leder i Agdering