Agderings strategiprosess: – Agdering skal ta utgangspunkt i medlemmene

Agdering har denne høsten og vinteren gjennomført intervjuer med medlemmer og aktører i randsonen for å kartlegge hvordan Agdering kan skape større nytteverdi for medlemmene.

Resultatene fra intervjuene resulterte i et strateginotat som vi nå har hatt ute på høring sammen med en spørreundersøkelse. Daglig leder Roger Normann presenterte den innsamlede informasjonen under Agderings årsmøte 20. april.

– Vi ser et tydelig ønske om å videreføre det Agdering er og har vært: et nettverk som tar utgangspunkt i medlemmene og deres utviklings- og kompetansebehov. Strategiprosessen viser tydelig at Agdering skal være nyttig, gi rom for uformelle samtaler og bidra til ny kunnskap som kan benyttes til å gjøre endringer i egen virksomhet.

Både spørreundersøkelsen og intervjusamtalene med medlemmene viser at Agdering har behov for en reorientering for å øke relevans og skape tillitsbaserte og nyttige møteplasser. Spørreundersøkelsen hadde en svarprosent på 60 % og viser at 78% av medlemmer mener at dagens arbeidsform ikke gir tilstrekkelig merverdi tilbake til medlemmene.

I hvilken grad er du enig i problembeskrivelsen som fremkommer i notatet knyttet til at dagens arbeidsform ikke i tilstrekkelig grad gir merverdi tilbake til medlemmene?

I hvilken grad er du enig i problembeskrivelsen som fremkommer i notatet knyttet til at dagens arbeidsform ikke i tilstrekkelig grad er komplementært til øvrige aktiviteter og initiativer i det regionale innovasjonsøkosystemet på Agder?

Mange av deltakerne i spørreundersøkelsen mener at det finnes for mange møteplasser i regionen og at mange av disse møteplassene tilbyr mye av det samme.

Angi i hvilken grad du er enig i følgende påstand: – Det finnes for mange møteplasser i regionen som er for like.

– De som deltok i spørreundersøkelsen ble bedt om å ta stilling til om lag 60 ulike påstander og utsagn. Vi noterer oss en tydelig konsensus rundt flere forhold. Et Agdering-arrangement skal være nyttig. Noe som vi forstår som at det man lærer og det man deler skal kunne omsettes til verdiskapende aktivitet i egen virksomhet, forklarer Normann.

Angi hvor viktig du mener de følgende forholdene er for at du skal delta på et Agdering arrangement: – At jeg kan bruke det jeg lærte til å skape verdier i min virksomhet.

– Videre ser vi at utvikling av profesjonelle nettverk både er viktig og nødvendig for våre medlemmer.

Angi i hvilken grad du er enig i følgende påstander: – Det viktigste for meg er relasjonene og nettverket jeg bygger ved å delta på arrangementer.

 

De som fikk tilsendt undersøkelsen ble også bedt om å lese et notat som ble sendt ved invitasjonen til å delta i surveyen. Her ble det man presentert for en påstand om at det ikke vil være bærekraftig for Agdering å fortsette å fokusere tematisk på organisasjonsutvikling (økonomi, ledelse, HR, mv).

Figuren under viser i hvilken grad medlemmene var enige i denne påstanden:

I strateginotatet ble det presentert et forslag om at Agdering i større grad skal fokusere på innovasjon i situasjoner der omgivelser og rammebetingelser raskt endrer seg.

Figuren under viser i hvilken grad medlemmene var enige i denne påstanden:

– På bakgrunn av det medlemmer og andre sentrale aktører i regionen har gitt oss av informasjon, foreslår vi at det tradisjonelle topplederforumet utvikles til en innovasjonsarena. Vi ønsker at denne arenaen skal benyttes for å utveksle kunnskap, erfaring, relasjoner og lignende. Samtidig skal det være en møteplass for å bli kjent og bygge nettverk.

Innovasjonsarenaen skal lede til ønskede endringer i medlemsvirksomhetene.

– Spørreundersøkelsen viser at 94% av våre medlemmer ønsker å bidra inn i Agdering i form av deling av egen kunnskap og erfaringer.

Angi i hvilken grad du er enig i følgende påstander: – Hvis temaet er riktig vil jeg / min virksomhet gjerne bidra faglig til innholdet i et Agdering arrangement

– Det er et meget godt utgangspunkt for videre aktivitet. Vi ser også at mange mener nettverksbygging er essensielt og det skal vi ta med oss videre, avslutter Normann.

Styret har besluttet å gjennomføre en strategisamling 19. mai for å diskutere hvordan strategien og all den innhentede informasjonen skal settes ut i praksis. Vi følger opp med mer informasjon snart.