Agderings strategiprosess ved veis ende

– Nå skal vi ta i bruk ny arbeidsmetodikk og nytt formål for å gjøre Agdering mer relevant for eksisterende og nye medlemmer.

Siden høsten 2019 har daglig leder Roger Normann intervjuet, gjennomført survey og hatt strategisamling med styret i Agdering. Målet med arbeidet har vært å sørge for at den nye strategien  for Agdering skal ta utgangspunkt i hva medlemmene selv ønsker at Agdering skal være. Det har blant annet dannet grunnlag for en ny formulering av Agderings formål som nå heter: Agdering skaper merverdi gjennom samarbeid om kunnskapsutvikling og innovasjon.

I den gamle målformuleringen ble det brukt begreper som kompetanseheving og kompetanseutvikling. Dette er viktig, men det gir assosiasjoner til formell kompetanseheving og undervisning. Det er ikke det Agdering skal arbeide med. Med den nye målformuleringen signaliserer vi en ambisjon om at vi skal utvikle og spre kunnskap, og at denne kunnskapen skal brukes operativt i virksomhetenes innovasjons- og utviklingsarbeid.

I Agdering skal det styrende prinsippet for alt vi gjør være at det skal skape merverdi for medlemmene. Vi som arbeider i sekretariatet til Agdering skal legge til rette for dette. Et Agdering-arrangement skal derfor kjennetegnes ved at det er:

Relevant: Agdering setter på dagsordenen tema og problemstillinger som adresserer identifiserte og konkrete kunnskapsbehov hos medlemsvirksomhetene.

Viktig: I Agdering arbeider vi med problemstillinger og tematikk som er aktuelle og viktige.

Bygger på erfaring: Den kunnskap som deles bygger på praktiske erfaringer hos medlemmene gjerne med utgangspunkt i pågående innovasjons- og utviklingsarbeid hos medlemmene.

Ikke en (inn-) salgsarena: Agdering legger til rette for at medlemmene synliggjør egen kompetanse og erfaring på et tema eller en problemstilling. Et Agdering-arrangement er ikke et salgsmøte.

Relasjonsbygging: I Agdering deltar virksomheter fra ulike sektorer, Agdering er derfor en arena for relasjons- og nettverksbygging på tvers av sektorer og bransjer.

Kvalitet: Et Agdering-arrangement er kjennetegnet ved profesjonell gjennomføring, med høy kvalitet på både det faglige og sosiale innholdet.

Styret i Agdering har også besluttet å forenkle beskrivelsen av hvem som kan bli medlem i Agdering. Den nye formuleringen av dette heter ganske enkelt at: Virksomheter som arbeider med kunnskapsutvikling og innovasjon kan bli medlemmer i Agdering.

Styret i Agdering har i tråd med det nye formålet satt fokus på verdiskapende samarbeid som kjernen i hva Agdering arbeider med. Den nye verdi formuleringen er derfor: Samarbeid for bærekraftig utvikling og verdiskaping.

Styret og sekretariatet i Agdering takker alle som har bidratt inn i denne prosessen. Vi har opplevd stort engasjement og mottatt mange gode innspill. Handlingsplan og årshjul presenteres samtidig som at Agdering lanserer en oppdatert og oppfrisket hjemmeside rett over sommeren. Da kommer også informasjon om høstens arrangementer.