Vedtekter

VEDTEKTER FOR FORENINGEN AGDERING

§ 1 FORENINGENS NAVN

Foreningens navn er Agdering.

§ 2 FORENINGEN FORMÅL

Foreningens formål er å fremme samarbeid om behovsstyrt kompetanseheving og
kompetanseutvikling i organisasjonene som er medlem av Agdering.

§ 3 STYRET

Foreningen skal ha et styre på ni medlemmer.
Universitetet i Agder skal oppnevne 1 styremedlem.
Forskningsmiljøene i Agder skal oppnevne 1 styremedlem
7 styremedlemmer skal velges av foreningens medlemmer på årsmøtet.
En valgkomite fremmer forslag på de 7 sistnevnte styremedlemmer.
Styrets funksjonstid er 2 år, men slik at bare halvdelen av styret er på valg samtidig.
Styrets leder velges av årsmøtet. Styreleder har 2 års funksjonstid.
Styret har det løpende ansvar for administrasjonen av foreningen og forvaltningen av foreningens midler. Styret har ansvaret for at det utarbeides budsjett for foreningen og at det fremlegges årlig resultat- og balanseregnskap på årsmøtet.
Ved stemmelikhet i beslutningssaker teller styreleders stemme dobbelt.

§ 4 DAGLIG LEDER/SEKRETARIAT/REGNSKAPSFØRSEL

Styret har fullmakt til å inngå avtaler om daglig ledelse, kjøp av administrative tjenester og sekretariatsfunksjoner etter behov.
Foreningen skal ha revisor.

§ 5 MEDLEMSKAP

Som medlemmer kan være virksomheter med aktivitet i Agder. Med virksomheter menes både offentlige virksomheter og private næringsvirksomheter, kommuner og fylkeskommuner, utdannings- og forskningsinstitusjoner, samarbeidsorganisasjoner etc.
Styret skal godkjenne nye medlemmer.
Opphør av medlemskap skal skje ved skriftlig utmeldelse innen 1. september året før opphøret finner sted.

§ 6 ÅRSMØTE

Årsmøte er foreningens høyeste organ. Årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av april. Årsmøte innkalles med 14 dagers varsel.
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøte må være mottatt av styret ved dets leder senest ved utgangen av februar hvert år.
For øvrig skal årsmøte behandle følgende:
1. Styrets årsberetning med revisors beretning.
2. Foreningens årsregnskap med resultatregnskap og balanse.
3. Godkjenne budsjett og fastsette årskontingent.
4. Valg av styret og styreleder.
5. Valg av valgkomite.
6. Valg av revisor.
7. Andre saker som hører under årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret eller 20 % av foreningens medlemmer krever dette.

§ 7 ENDRING AV VEDTEKTER

Vedtektsendringer kan foretas av årsmøtet med 2/3 flertall av og blant de fremmøtte.

§ 8 OPPLØSING AV FORENINGEN

Foreningen kan bare oppløses ved beslutning på ordinært årsmøte, og det kreves 3/4 flertall av og blant de fremmøtte.
Dersom oppløsning av foreningen blir besluttet, skal det velges et avviklingsstyre bestående av 3 medlemmer. Styret skal drive inn utestående fordringer og eventuelt realisere foreningens aktiva for inndekning av foreningens gjeld.
Midler som er i behold etter inndekking av foreningens gjeld skal overdras til en annen organisasjon med beslektet formål.
Vedtatt av årsmøte 24.03.2010