Statutter for Kompetanseprisen

Kompetanseprisen deles ut av Agdering en gang i året på Agderkonferansen. Forslag til kandidater mottas normalt fra midten av september. Nominasjonskomitéen vurderer alle innspill og er takknemlige for alle bidrag. Den endelige avgjørelsen tas av styret i Agdering.

§ 1 – Formål

Agderings kompetansepris skal stimulere til optimal utvikling av de menneskelige ressursene i arbeids- og samfunnslivet.

§ 2 – Priskriterier

Prisvinner skal ha oppnådd resultater på en særlig god måte gjennom målrettet kompetansesatsing over tid innenfor flere av følgende områder:

• Etablert en kompetansestrategi som er forankret i virksomhetens overordnede mål og verdier

• Gjennomført en kompetanseutviklingsprosess med aktivt samspill mellom ledelse og medarbeidere/kunder/brukere

• Iverksatt tiltak som kan dokumentere endringer i individuell og/eller organisasjonsmessig adferd

• Iverksatt tiltak som kan dokumentere forbedringer på resultat, medarbeidertilfredshet, effektivitet, turnover, kundetilfredshet, læringsmiljø, integrering m.m.

• Gjennom nytenkning iverksatt innovative tiltak som kan dokumentere resultater

• Har bidratt som en rollemodell i arbeidet med å synliggjøre mangfold som en merverdi i arbeidslivet (kjønn, alder, religiøs overbevisning, seksuell orientering, funksjonshinder, nasjonal, språklig og etnisk bakgrunn)

• Er et forbilde når det gjelder samarbeid mellom arbeidsliv, utdanningsinstitusjon/akademia for å nå nye mål/fremskaffe det beste resultatet

• Bidratt aktivt til å dele og å spre kompetanse i og utenfor regionen

Er en god ambassadør for å synliggjøre Agder som en kompetanseregion nasjonalt/internasjonalt

Bidrar gjennom strategisk ledelse og kompetanseutvikling til å nå visjonen om det grønne skiftet

§ 3 – Aktuelle kandidater

Alle virksomheter (offentlige og private), organisasjoner på Agder som vurderes som aktuelle i forhold til statuttene.

§ 4 – Hvem kan nominere kandidater?

Alle interesserte kan gi forslag til mulige kandidater. Du kan også foreslå egen organisasjon.

Agderings priskomité nominerer kandidater til prisen (se § 5).

§ 5 – Priskomité, innstilling og kåring av vinner

En priskomité på 3 medlemmer nedsettes hvert år av Agderings styre. Komiteen vurderer og innstiller nominerte kandidater overfor Agderings styre, som behandler innstillingen og kårer vinneren. Dersom priskomiteen ikke finner kvalifiserte kandidater, kan styret bestemme at prisen ikke deles ut.